http://www.isca-speech.org/iscagrants/files/trash/template.php?apr=custom-assignments&lo=44 http://www.unredd.net/kt/write.php?pass=research-paper-language&to=74 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in http://www.isca-speech.org/iscagrants/files/trash/template.php?apr=dog-ate-my-homework-excuses&lo=44 /home/pv015600/www_root/libraries/joomla/base/extruder.php on line see url 1 english regent essay Stanovy Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti

Stanovy - Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

Časť I click VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 click here Názov a sídlo združenia

 1. Názov združenia: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti (ďalej len „združenie“).
 2. Skratka združenia je RZOPO.
 3. Sídlo a adresa združenia: Hlavná 326, 900 41 Rovinka

Článok 2 thesis alert in speech Postavenie združenia

 1. Združenie vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom  VVS/1-900/90-4691.
 2. Združenie v súlade s citovaným zákonom je dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb zameraným na podporu samosprávnych funkcií miest a obcí v Podunajskej oblasti.
 3. Združenie je reprezentantom a hovorcom miest a obcí, ktoré sú členmi združenia.

Časť II source url PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Článok 3 https://www.udisco.com/page.php?bor=personal-essay-for-pharmacy-school&be=28 Ciele združenia

 1. Cieľom združenia je najmä:
  1. obhajovať záujmy fyzických a právnických osôb pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  2. presadzovať všestranný rozvoj miestnej samosprávy v rámci združenia za účelom riešenia regionálnych potrieb svojich členov,
  3. zabezpečovanie koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,
  4. aktívne spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy a územnej správy,
  5. iniciatívne predkladať ZMOS, ústredným orgánom štátnej správy, vláde SR a Národnej rade SR návrhy na riešenie prípadných sporných otázok, týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov miest a obcí a ich vzťahov s územnými štátnymi orgánmi,
  6. spolupracovať s fyzickými osobami, právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí,
  7. podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby,
  8. podporovať a zachovávať kultúrne hodnoty regiónu Podunajsko,
  9. v  súlade s  Európskou chartou miestnej samosprávy vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať; reprezentovať mestá a  obce regiónu Podunajsko vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euro - inštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti,
  10. zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy.

Článok 4 https://www.udisco.com/page.php?bor=who-is-the-most-reiable-custom-essay&be=28 Funkcie združenia

 1. Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, poradenskú, vzdelávaciu a informačnú funkciu.
 2. Na plnenie funkcií podľa ods. 1, vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých údajov informačnú databázu o svojich členoch a zabezpečuje ich ochranu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 3. Združenie na naplnenie cieľa podľa článku 4 zriadilo Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (ďalej len „RVC Rovinka“). Združenie na podporu naplnenia cieľov vyvíja tiež vydavateľskú a publikačnú činnosť.
 4. Výkonom funkcií združenia nie je obmedzený výkon samosprávnych funkcií miest a obcí, ktoré sú členmi združenia.

Časť III source link ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Článok 5 should i write my college essay in present tense Vznik členstva

 1. Riadnymi členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba v Podunajskej oblasti. Členstvo vzniká doručením riadne vyplnenej prihlášky, schválenej mestským alebo obecným zastupiteľstvom, podpísanej štatutárnym zástupcom a zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
 2. Čestným členom združenia sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi združenia a bude sa podporovať rozvoj jeho činnosti.

Článok 6 see Práva členov združenia

 1. Členovia združenia podľa článku týchto stanov majú právo:
  1. zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o jeho uzneseniach, pričom člena združenia zastupuje jeho štatutárny zástupca alebo osoba ním riadne splnomocnená na základe plnej moci a v rozsahu v nej uvedenom,
  2. prostredníctvom svojho zástupcu voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, príp. ich orgánov,
  4. zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie,
  5. využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie a predkladať návrhy na ich zlepšenie,
  6. zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti,
  7. prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

Článok 7 https://www.udisco.com/page.php?bor=ang-karanasang-hindi-ko-malilimutan-essay&be=28 Povinnosti členov združenia

 1. Členovia združenia podľa článku týchto stanov sú povinní:
  1. dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia,
  2. platiť členské príspevky vo výške schválenej snemom združenia najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, toto ustanovenie sa nevzťahuje na čestných členov združenia,
  3. včas písomne oznamovať združeniu zmenu zástupcov v združení ako aj zmenu kontaktných údajov, príp. ďalšie informácie súvisiace s činnosťou združenia.

Článok 8 http://globalbusiness.kean.edu/college.php?write=www-homeworkhelp-aol&top=2018 Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia. Oznámenie musí byť doručené predsedovi združenia najneskôr jeden mesiac pred ukončením príslušného kalendárneho roka, pričom členstvo zaniká k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bolo vystúpenie oznámené predsedovi združenia,
  2. vylúčením člena, o ktorom rozhoduje rada združenia uznesením na návrh predsedu združenia. Vylúčenie môže predseda združenia navrhnúť v prípade neplnenia si povinnosti podľa článku 7 písm. b) týchto stanov. Členstvo zaniká ku dňu, ktorý určí rada združenia.

Časť IV follow ORGÁNY ZDRUŽENIA

Článok 9

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. snem združenia (ďalej len „snem“),
  2. rada združenia (ďalej len „rada“),
  3. predseda združenia (ďalej len „predseda“),
  4. podpredseda združenia (ďalej len „podpredseda“),
  5. kontrolná a revízna komisia („ďalej len komisia“).
 2. Administratívnym a organizačným útvarom združenia je kancelária združenia.
 3. Vzdelávacím útvarom združenia je RVC Rovinka.

Článok 10 the biological importance of water essay Snem

 1. Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho fyzické a právnické osoby, starostovia obcí a primátori miest.
 2. Riadny snem zvoláva predseda združenia na návrh rady združenia najmenej raz ročne spravidla v prvom polroku kalendárneho roka.
 3. V odôvodnených prípadoch predseda združenia zvoláva mimoriadny snem na žiadosť 1/5-iny členov združenia a na návrh rady združenia.
 4. Rada súčasne so zvolaním snemu navrhne program jeho rokovania.
 5. Snem je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia. Uznesenie o zániku združenia je prijaté ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov združenia. Každý člen má jeden hlas. Spôsob hlasovania určuje snem.
 6. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
  1. schvaľovať a meniť stanovy združenia,
  2. voliť a odvolávať predsedu a  podpredsedu, členov rady spomedzi svojich členov,
  3. voliť a odvolávať členov kontrolnej a revíznej komisie,
  4. prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh združenia, základné smery činnosti a úlohy združenia na nasledujúce obdobie, rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu kontrolnej a revíznej komisie,
  5. schvaľovať rokovací a volebný poriadok snemu,
  6. určovať výšku členských príspevkov,
  7. rozhodovať o zániku združenia, naložení s jeho likvidačným zostatkom a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  8. delegovať svojich zástupcov na snem ZMOS.

Článok 11 pay to do my homework for me Rada

 1. Rada je najvyšším výkonným orgánom združenia a jej volebné obdobie je totožné s volebným obdobím orgánov samosprávy obcí.
 2. Rada má 7 členov volených podľa článku 11 ods. 6 písm. b) týchto stanov.
 3. Predseda a podpredseda sú členmi Rady RZ.
 4. Predseda riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami snemu a za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 5. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
 6. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 6 x ročne. Radu zvoláva a jej rokovanie riadi predseda. Za organizačnú prípravu rokovania rady zodpovedá vedúci kancelárie združenia. Vedúci kancelárie združenia sa zúčastňuje rokovaní rady ako poradný člen bez hlasovacieho práva.
 7. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
 8. Na prijatie uznesenia je rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, ktorý hlasuje vždy ako posledný
 9. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
  1. pripravovať, zvolávať a organizačne zabezpečovať snem,
  2. zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu,
  3. registrovať členstvo v združení,
  4. rozhodovať o vylúčení člena združenia podľa čl. 9 písm. b),
  5. posudzovať návrhy, stanoviská a názory členov združenia, podnecovať ich iniciatívu a vykonávať potrebné opatrenia v záujme združenia a jeho členov,
  6. schvaľovať vydávanie publikácií pre členov združenia,
  7. schvaľovať nevyhnutné rozpočtové presuny v priebehu príslušného kalendárneho roka,
  8. rozhodovať o oblastiach pôsobnosti združenia, ktoré nie sú v súlade s týmito stanovami vyhradené snemu, predsedovi, podpredsedovi alebo kontrolnej a revíznej komisii,
  9. na návrh predsedu vymenovať a odvolať vedúceho kancelárie združenia,
  10. schvaľovať organizačnú štruktúru a počet pracovníkov kancelárie združenia.
 10. Rada môže na svoje rokovanie prizvať podľa potreby zástupcov členov združenia, členov komisie, prípadne iné osoby. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať; na zasadnutiach rady majú iba poradný hlas.

Článok 12 follow Predseda a podpredseda

 1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Funkčné obdobie predsedu je totožné s volebným obdobím orgánov samosprávy obcí.
 2. Podpredseda je štatutárnym zástupcom združenia len na základe poverenia predsedu združenia. Funkčné obdobie podpredsedu je totožné s volebným obdobím primátorov a starostov.
 3. Do pôsobnosti predsedu patrí:
  1. predkladať snemu správu o činnosti združenia,
  2. zvolávať zasadnutia rady,
  3. zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, fyzickým osobám a právnickým osobám, tuzemským i zahraničným subjektom,
  4. predkladať rade návrhy na vymenovanie a odvolanie vedúceho kancelárie združenia, ktorý zároveň plní úlohy RVC.
 4. Predsedu počas jeho neprítomnosti alebo jeho zaneprázdnenosti zastupuje podpredseda.
 5. Predseda má právo poveriť výkonom jednotlivých svojich práv a povinností a to: middlebury supplement essay
  1. trvalo podpredsedu,
  2. jednorázovo ktoréhokoľvek člena rady

Článok 13 http://globalbusiness.kean.edu/college.php?write=custom-research-paper-on-management-style&top=2018 Kontrolná a revízna komisia

 1. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem na návrh rady spomedzi primátorov a starostov- zástupcov členov združenia.
 2. Funkčné obdobie komisie je totožné s volebným obdobím primátorov a starostov a končí zvolením novej komisie.
 3. Komisia na svojom prvom zasadnutí volí svojho predsedu. Členstvo v komisii je nezlúčiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia alebo s pracovným príp. obdobným pomerom v združení.
 4. Komisia plní najmä tieto úlohy:
  1. kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
  2. vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelového využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
  3. navrhuje rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
  4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierke.
 5. Predseda komisie podľa potreby, najmenej však raz ročne podá správu o výsledkoch činnosti komisie snemu.
 6. Komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov združenia akékoľvek informácie o hospodárení a tieto sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo postavenie združenia a jeho členov.
 7. Komisia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za 4 mesiace. Zasadnutie zvoláva a riadi predseda komisie. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia.

Článok 14 custom online essays Kancelária združenia

 1. Kanceláriu združenia tvorí a riadi vedúci kancelárie, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne, poradenské, vzdelávacie, informačné, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia.
 2. Vedúci kancelárie združenia zodpovedá za jej činnosť predsedovi združenia.
 3. Vedúci kancelárie je zamestnancom združenia. Vymenúva a odvoláva ho rada na návrh predsedu na dobu neurčitú.
 4. Organizačnú štruktúru, počet pracovníkov kancelárie združenia schvaľuje rada.
 5. Vedúci kancelárie predkladá návrhy plánu činnosti a rozpočtu združenia a zodpovedá za ich plnenie predsedovi združenia. Podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne predkladá rade a členom združenia informáciu o činnosti združenia.
 6. Vedúci kancelárie je osobou oprávnenou konať v mene združenia v rámci zverených kompetencií  predsedom, podpredsedom a radou združenia. Pracovnú náplň vedúceho kancelárie určí predseda združenia.

Článok 15 get link RVC Rovinka

 1. V súlade s čl. 4 ods. 3 týchto stanov, cieľom RVC Rovinka je najmä:
  1. organizovať vzdelávacie podujatia na zvyšovanie odbornosti zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy,
  2. poskytovať členom združenia ako aj členom RVC aktuálne informácie zo všetkých oblastí pôsobnosti samosprávy a miestnej správy (legislatíva, sociálna sféra, ochrana životného prostredia, kultúra a iné),
  3. podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  4. vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí.
 2. Fyzické a právnické osoby, ktoré nepatria do Podunajskej oblasti sa môžu stať členmi RVC Rovinka doručením riadne vyplnenej prihlášky na adresu RVC Rovinka, podpísanej štatutárnym zástupcom a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
 3. Ustanovenia týchto stanov sa primerane vzťahujú aj na členov RVC Rovinka.
 4. Kancelária združenia súčasne plní i úlohy RVC Rovinka.
 5. Pre zachovanie prehľadnosti a transparentnosti sú finančné prostriedky RVC Rovinka vedené na samostatnom účte oddelenom od účtu kancelárie združenia.

Časť V https://www.udisco.com/page.php?bor=should-i-buy-a-research-paper-online&be=28 HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok 16

 1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z grantov a darov, ako aj ostatnými príjmami, ktoré nie sú v rozpore s  platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 2. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom na príslušný kalendárny rok, schváleným snemom.
 3. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného snemom, medzi tých členov, ktorých členstvo trvá k dátumu zániku združenia.

Časť VI how to start essay ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 17

 1. Združenie zanikne:
  1. dobrovoľným rozpustením zlúčením s iným združením obcí, ak o tom rozhodne snem 3/5 väčšinou všetkých riadnych členov združenia v súlade s čl. 11 ods. 6 písm. g) týchto stanov,
  2. právoplatným rozhodnutím príslušného úradu podľa zákona o jeho rozpustení.
 2. Združenie zanikne výmazom z registra.

Časť VII activity recognition thesis ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

 1. Tieto stanovy nadobudnú platnosť dňom ich schválenia snemom združenia.
 2. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať len na základe uznesenia snemu formou písomných dodatkov. Takéto dodatky nadobudnú platnosť v súlade s odsekom 1 a  tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.
 3. Dňom nadobudnutia platnosti týchto stanov sa končí platnosť Stanov Regionálneho združenia obcí podunajskej oblasti schválených Snemom združených obcí podunajskej oblasti dňa 15. júla 1999, registrovaných na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-4691-1.

click here  

homework help solutions

fill in the blank essay V Senci dňa 14.02.2011

http://www.cs.uwyo.edu/~cedar/wiki/data/?class=sat-essay-outline&ui=44

do i do my homework always Celý dokument si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF - Stanovy združenia obcí Podunajskej oblasti (PDF, 123 KB)

go to link
go site