Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO). Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

Orgány združenia: valné zhromaždenie, rada a revízna komisia. RVC Rovinka má ustanovenú Radu RVC zo zástupcov jednotlivých regiónov. Predsedom RZOPO je Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec a predsedom Rady vzdelávania je Jozef Schnóbl, starosta obce Hamuliakovo.

RVC Rovinka odštartovalo svoje vzdelávacie aktivity v roku 1993, oslovuje pomerne rôznorodú oblasť v juhozápadnej časti Slovenska: hlavné mesto SR Bratislavu s jej 17 mestskými časťami, regióny Podunajsko, Žitný Ostrov, Malokarpatský a Záhorský. Celkove je to 255 miest a obcí okresov Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Malacky, Pezinok, Senec, Senica a Skalica.

Pre stabilizáciu a upevňovanie pozície v regióne sa od roku 2001 začala budovať členská základňa.

Aktuálna ponuka kurzov

Úplnú ponuku aktuálnych a blížiacich sa kurzov a školení nájdete na webovej stránke Asociácia vzdelávania samosprávy.

Názov podujatiaLektor Od/do Ostatné
Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy po 1. januári 2016 - NOVÝ ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE Ing. Ingrid Konečná Veverková 15.1.2016  Pozvánka
Daňové priznanie právnických osôb - obce/mestá za rok 2015 Ing. Mária Brániková 19.1.2016 Pozvánka
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE po novom do 17.04.2016 a po 18.04.2016 Ing. Helena Polónyi 22.1.2016 Pozvánka
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2015 a súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende od 01.01.2016 Ing. Pavol Kukučka 27.1.2016 Pozvánka
VÝRUB DREVÍN - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. JUDr. Marian Hoffmann, PhD., Ing. Eva Varholáková 9.2.2016 Pozvánka
Zákon o slobode informácií s dôrazom na novelu účinnú od 1.januára 2016 a na problémy aplikačnej praxe samosprávy Mgr. Vladimír Pirošík 11.2.2016 Pozvánka
FINANČNÉ VÝKAZY - zmeny od 01.01.2016 Ing. Miriam Majorová, PhD. 16.2.2016 Pozvánka
Riešenie aktuálnych problémov miestnych daní - poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností Ing. Iveta Ištoková 8.3.2016  
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá v roku 2016 Ing. Terézia Urbanová 11.3.2016  
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie v roku 2016 Ing. Terézia Urbanová 15.3.2016  
ODMEŇOVANIE volených funkcionárov miestnej samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 22.3.2016  
VÝBEROVÉ KONANIA na pracovné miesta v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 10.5.2016  

Archív podujatí

Názov podujatiaLektor Od/do Ostatné
Reklamné stavby JUDr. Helena Spišiaková 26.5.2015  
Mzdová účtovníčka v roku 2015 - aktuálne povinnosti Ing. Pavol Kukučka 28.5.2015  
Elektronický kontraktačný systém - elektronické trhovisko JUDr. Marta Budišová 11.6.2015  
Tvorba všeobecne záväzných nariadení Mgr. Ladislav Briestenský 22.9.2015  
Zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobode informácií - najčastejšie problémy samospráv JUDr. Vladimír Pirošík 29.09.2015  
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC Ing. Terézia Urbanová 8.10.2015  
Register adries Ing. Juraj Muravský 20.10.2015  
ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. Ing. Iveta Ištoková 22.10.2015  
Archivácia a registratúra dokumentov pre obce a ich RO a PO PhDr. Veronika Nováková 10.11.2015  
RO, PO - Účtovná závierka za rok 2015 Ing. Terézia Urbanová 13.11.2015  
Daňové exekučné konanie v samospráve Ing. Ingrid Ney 19.11.2015  
Obce/mestá - Účtovná závierka za rok 2015 Ing. Terézia Urbanová 26.11.2015  
MAJETOK OBCÍ - evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie a likvidácia majetku, ochrana majetku a inventarizácia majetku Ing. Ingrid Konečná Veverková 03.12.2015  
Nový ZÁKON O ODPADOCH Ing. Peter Gallovič 9.12.2015  

 

Členstvo v RVC Rovinka

Členom ponúkame:

  • výhodnejšie poplatky za semináre, príp. viacdňové školenia. Napr. za jednodňový seminár zaplatí:
    • člen 20 – 25 €/osoba
    • nečlen 42 – 50 €/osoba
  • pri väčšom záujme miest a obcí organizovanie seminárov v príslušnom regióne

Z uvedeného počtu oslovovaných miest a obcí je 75 členov. Členom sa stáva mesto alebo obec zaplatením členského príspevku na príslušný rok a zaslaním prihlášky, ktorú nájdete tu - Prihláška do Regionálneho vzdelávacie centra Rovinka (PDF, 228 KB)

Výška členského príspevku na rok 2015

Mesto/mestská časť/obecVýška členského príspevku na 1 obyvateľa
do 250 obyvateľov 35 € paušálny poplatok
od 251 – 500 obyvateľov 0,16 €
od 501 – 1 000 obyvateľov 0,15 €
od 1 001 – 3 000 obyvateľov 0,10 €
od 3 001 – 5 000 obyvateľov 0,07 €
od 5 001 – 10 000 obyvateľov 0,04 €
od 10 001 – 27 000 obyvateľov 0,02 €
od 27 001 a viac obyvateľov 550 € paušálny poplatok