Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

Erby členských obcí združenie RZOPO

Regionálne združenie Podunajsko vzniklo 29.11.1991 ako združenie obcí Podunajského regiónu so sídlom v Rovinke. Región Podunajsko má rozlohu cca 400 km2, rozprestiera sa na rozľahlej Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova medzi Dunajom, lužnými lesmi a Malým Dunajom.

Prvotným cieľom združenia bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí voči štátu, nadnárodným organizáciám a ostatným subjektom, vzájomná spolupráca a výmena skúseností v najširšom meradle. V súčasnosti združuje 36 členov v zložení 1 mesto – Senec, 27 obcí z okresu Senec a 8 obcí z okresu Dunajská Streda.

Vzťah združenia k mestám a obciam

Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi združenia, plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, poradenskú, vzdelávaciu a informačnú funkciu. Organizuje stretnutia a semináre, kde si starostovia a primátor vymieňajú skúsenosti a rokujú o spoločných plánoch.

Orgány združenia

  • snem združenia – všetky členské obce a mesto Senec
  • rada združenia – ktorá sa skladá zo 7 členov
  • predseda združenia – Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec
  • podpredseda združenia – Jozef Schnóbl – starosta obce Hamuliakovo, ktorý je zároveň predseda Rady vzdelávania
  • kontrolná a revízna komisia - ktorá sa skladá z 3 členov a predsedníčkou je Eva Godová – starostka obce Malinovo.

Zoznam predstavenstva / riadiaceho výboru

MenoProfesiaFunkciaPočet rokov vo výbore
Ing. Karol Kvál primátor predseda 12
Jozef Schnóbl starosta podpredseda 12
Mgr. Petra Kardošová vedúca kancelárie zamestnankyňa združenia 15

Členovia združenia

Riadnymi členom Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti sa môže stať každá fyzická a právnická osoba v Podunajskej oblasti. Členstvo vzniká doručením riadne vyplnenej prihlášky, podpísanej štatutárnym zástupcom a zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.

Obchodný názov organizácie:Regionálne združenie Podunajsko
Právna forma: Združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 311 030 31
Registračné číslo DPH (DIČ): 2020683995
Úradná adresa: Rovinka 326, 900 41 Rovinka
Poštová adresa: Rovinka 326, 900 41 Rovinka
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Kardošová
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Kvál
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka: www.rz-podunajsko.sk

Práva členov združenia

Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia, ktoré sa uskutočňuje približne 5-6x v roku – vždy v inej členskej obci a hlasovať o jeho uzneseniach, majú právo voliť a  byť volený do orgánov združenia, predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, príp. ich orgánov, zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie, využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie a predkladať návrhy na ich zlepšenie, zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti, prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

Zdroje združenia Podunajsko

Finančné príjmy

Príjmy združenia obcí Podunajsko tvoria najmä členské príspevky miest a obcí, poplatky za vzdelávacie podujatia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom Rovinka.

Administratívnym a organizačným útvarom združenia je kancelária združenia. Združenie má jednu zamestnankyňu.

Zariadenie a kancelárie

Združenie má v prenájme 2  kancelárie v budove Technického a skúšobného ústavu Pôdohospodárskeho v Rovinke. Kancelárie sú zariadené nábytkom, nachádza s v nich kopírka, počítače, telefóny a iné potrebné príslušenstvo pre administratívu združenia.

Iné relevantné zdroje

Sieť starostov členských obcí poskytuje veľké možnosti v rôznych oblastiach, od poradenstva cez ľudské až po finančné zdroje.