Cieľ združenia

Hlavnými cieľmi združenia sú:

  • chrániť zákonné práva a záujmy obcí,
  • aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií,
  • koordinovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh,
  • navrhovať riešenia prípadných kompetenčných problémov medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.

Cieľom združenia je najmä aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, presadzovať všestranný rozvoj miestnej samosprávy v rámci združenia za účelom riešenia regionálnych potrieb svojich členov, zabezpečovanie koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia, aktívne spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy a územnej správy, iniciatívne predkladať Združení miest a obcí Slovenska, ústredným orgánom štátnej správy, vláde SR a Národnej rade SR návrhy na riešenie prípadných sporných otázok, týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov miest a obcí a ich vzťahov s územnými štátnymi orgánmi, spolupracovať s fyzickými osobami, právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí, podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby, podporovať a zachovávať kultúrne hodnoty regiónu Podunajsko; reprezentovať mestá a  obce regiónu Podunajsko vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euro - inštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti, zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy.